Rahvira / Ռահվիրա - Հակահարված
1.Տիգրան Մեծի Վիշտը
2.Տիգրան Մեծ
3.Խնջույք
4.Իմ սիրտը լեռներում
5.Ծովամարտ
6.Մահվան սիմֆոնիա #2 (նզովք)
7.Չենք ներելու
8.R-36
Length: 46:27

Հակահարված

 • Style: Black Metal
  Genre infoTo keep things simple, albums are grouped into a handful of approximate styles.
 • Year: 2013
 • Country: Armenia

Tracklist
Length: 46:27

 1. Տիգրան Մեծի Վիշտը
 2. Տիգրան Մեծ
 3. Խնջույք
 4. Իմ սիրտը լեռներում
 5. Ծովամարտ
 6. Մահվան սիմֆոնիա #2 (նզովք)
 7. Չենք ներելու
 8. R-36

Reviews for
'Rahvira - Հակահարված'
'Հակահարված'

There are no reviews for 'Rahvira - Հակահարված' yet, stay tuned. Trusted Users can write album reviews.

Meanwhile, check out the existing Black Metal Album Reviews.104 Hits

0 Comments
for 'Rahvira / Ռահվիրա - Հակահարված'

No comments yet.
Leave a comment
for 'Rahvira / Ռահվիրա - Հակահարված'

Leave a comment
for 'Rahvira / Ռահվիրա - Հակահարված'

Create an account or log in to post comments.

Support Lycanthropia.net

Buy albums online through our site's links

Whenever you buy albums through our site, we receive a few cents for each sale, at no extra cost.

This helps us to stay online, and advert-free. Thank you for your continued support.

We are also on Patreon.

Report an error
Report an error on this page
Return to top
Page loaded in 0.26 seconds
Loaded in 0.26 s.