Vore - Nisz'or Karr Naguum
1.Š̤ Ⱦ Ø̰ Ȑ M̥̄̆
2.Vortex of Loneliness
3.Ⱡ Ự N̤ Ā͔
4.Saarv Guurn'th ekk Agn
5.Š̨ M̐ Ɵ Ǥ
6.Die Frau auf dem Weg
7.黑暗
8.Or Jek karr Garr'sahorr Sidera'or
9.Nisz'or karr Naguum
10.Ḟ Ḹ́ Ȫ̆ Ɍ Ð̣ E̊ M̈ Ụ̈̂ Ę̈̂ Ṝ̃ Ŧ Ǫ̈̄ S̬
11.疯狂
12.B̃ Ʉ̰́ Ǧ Ẳ M̋ B̬ Ɨ̧̌ Ł̣ I̋ Ⱥ S̈
13.Ɨ̧̌ S̃ Ⱥ Ƀ Ę̈̂ Ł̣ L̐ Å̆
14.Wann der Tod kommt
Length: 1:33:55

Nisz'or Karr Naguum

Score:
N/A
Not rated

Tracklist
Length: 1:33:55

 1. Š̤ Ⱦ Ø̰ Ȑ M̥̄̆
 2. Vortex of Loneliness
 3. Ⱡ Ự N̤ Ā͔
 4. Saarv Guurn'th ekk Agn
 5. Š̨ M̐ Ɵ Ǥ
 6. Die Frau auf dem Weg
 7. 黑暗
 8. Or Jek karr Garr'sahorr Sidera'or
 9. Nisz'or karr Naguum
 10. Ḟ Ḹ́ Ȫ̆ Ɍ Ð̣ E̊ M̈ Ụ̈̂ Ę̈̂ Ṝ̃ Ŧ Ǫ̈̄ S̬
 11. 疯狂
 12. B̃ Ʉ̰́ Ǧ Ẳ M̋ B̬ Ɨ̧̌ Ł̣ I̋ Ⱥ S̈
 13. Ɨ̧̌ S̃ Ⱥ Ƀ Ę̈̂ Ł̣ L̐ Å̆
 14. Wann der Tod kommt

Reviews for
'Vore - Nisz'or Karr Naguum'
'Nisz'or Karr Naguum'

There are no reviews for 'Vore - Nisz'or Karr Naguum' yet, stay tuned. Trusted Users can write album reviews.

Meanwhile, check out the existing Black Metal Album Reviews.388 Hits

0 Comments
for 'Vore - Nisz'or Karr Naguum'

No comments yet.
Leave a comment
for 'Vore - Nisz'or Karr Naguum'

Leave a comment
for 'Vore - Nisz'or Karr Naguum'

Create an account or log in to post comments.

Support Lycanthropia.net

Buy albums online through our site's links

Whenever you buy albums through our site, we receive a few cents for each sale, at no extra cost.

This helps us to stay online, and advert-free. Thank you for your continued support.

We are also on Patreon.

Report an error
Report an error on this page
Return to top
Page loaded in 0.26 seconds
Loaded in 0.26 s.